Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Sázava
Obec Sázava
okr. Ústí nad Orlicí

Mimosoudní řešení sporu, mimosoudní vyrovnání

3. Pojmenování (název) životní situace

Mimosoudní řešení sporu, mimosoudní vyrovnání

4. Základní informace k životní situaci

Strany mohou vyřešit své spory neformální cestou samostatně, prostřednictvím svých právních zástupců nebo jiných prostředníků; není-li to možné, mohou využít některého z níže uvedených postupů.

Mediace

Mediace je postup mimosoudního řešení sporu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi stranami konfliktu tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody.

Výhodou využití mediace bývá časová úspora (ve srovnání s délkou soudního projednání věci) a často i finanční úspora (ve srovnání s náklady vynakládanými na soudní projednání věci).

Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení (arbitráž) je mimosoudní způsob řešení sporů nezávislými a nestrannými rozhodci.

Strany se mohou dohodnout, že o majetkových sporech mezi nimi, s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a incidenčních sporů, k jejichž projednání a rozhodnutí by jinak byla dána pravomoc soudu nebo o nichž to stanoví zvláštní zákon, má rozhodovat jeden nebo více rozhodců anebo stálý rozhodčí soud.

Rozhodčí řízení je neveřejné, což je spolu s jeho rychlostí a často i nižšími náklady (ve srovnání s běžným soudním řízením) považováno za jeho největší výhody.

Rozhodčí řízení se v praxi používá především v obchodních sporech.

Mechanismy mimosoudního řešení sporů pro spotřebitelské spory

V přeshraničních sporech mezi spotřebiteli a podnikateli z jiných členských států Evropské unie, Norska a Islandu pomáhá se zprostředkováním dohody Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, které je součástí sítě evropských spotřebitelských center ECC-net.

Pro oblast sporů mezi spotřebiteli a podnikateli obecně bude v nejbližší době zaveden mechanismus konciliace u České obchodní inspekce.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci jsou oprávněny jednat primárně strany sporu - fyzické a právnické osoby.

V zahájeném soudním řízení, je-li to účelné a vhodné, může předseda senátu účastníkům řízení nařídit první setkání se zapsaným mediátorem v rozsahu 3 hodin a přerušit řízení, nejdéle však na dobu 3 měsíců; pokud se účastníci bez zbytečného odkladu nedohodnou na osobě mediátora, vybere jej ze seznamu vedeného Ministerstvem spravedlnosti předseda senátu; po uplynutí 3 měsíců soud v řízení pokračuje.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Mimosoudní řešení sporů vychází z dobrovolnosti; vyžaduje společnou vůli stran sporu k využití některého z těchto postupů.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Mediace

Mediace je zahájena uzavřením smlouvy o provedení mediace; smlouvou o provedení mediace je písemná smlouva mezi stranami konfliktu a nejméně jedním mediátorem o provedení mediace.

Smlouva o provedení mediace musí obsahovat alespoň: a) označení stran konfliktu, b) jméno, popř. jména, příjmení a adresu místa podnikání mediátora, c) vymezení konfliktu, který je předmětem mediace, d) výši odměny mediátora za provedenou mediaci nebo způsob jejího určení, popř. ujednání o záloze nebo ujednání o tom, že mediace bude provedena bezplatně, e) dobu, po kterou má mediace probíhat, nebo ujednání o tom, že mediace má probíhat po dobu neurčitou.

Mediátor odmítne uzavření smlouvy o provedení mediace, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, ke stranám konfliktu nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti, nebo jestliže je narušena nezbytná důvěra mezi ním a některou ze stran konfliktu.

Rozhodčí řízení

Rozhodčí smlouvou se strany mohou zavázat k tomu, že o majetkových sporech mezi nimi, s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a incidenčních sporů, k jejichž projednání a rozhodnutí by jinak byla dána pravomoc soudu nebo o nichž to stanoví zvláštní zákon, má rozhodovat jeden nebo více rozhodců anebo stálý rozhodčí soud.

Rozhodčí smlouvu lze platně uzavřít, jestliže strany by mohly o předmětu sporu uzavřít smír.

Rozhodčí smlouva se může týkat jednotlivého již vzniklého sporu, nebo všech sporů, které by v budoucnu vznikly z určitého právního vztahu nebo z vymezeného okruhu právních vztahů.

Rozhodčí smlouva musí být uzavřena písemně.

Rozhodčí řízení se zahajuje žalobou a je zahájeno dnem, kdy žaloba došla stálému rozhodčímu soudu nebo rozhodci, který je příslušný k projednání sporu na základě rozhodčí smlouvy.

Mechanismy mimosoudního řešení sporů pro spotřebitelské spory

Spotřebitel, který sám není schopen vyřešit přeshraniční spor s obchodníkem z jiné země Evropské unie, Norska nebo Islandu, se může obrátit s podnětem na Evropské spotřebitelské centrum Česká republika; to se pokusí zprostředkovat smírné mimosoudní řešení sporu.

Podrobné instrukce, jak podnět zaslat, jsou k dispozici na internetových stránkách Evropského spotřebitelského centra Česká republika.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Mediace

K mediaci je vhodné využít služeb zapsaných mediátorů, jejichž seznam naleznete na portálu Justice.cz (vyhledávač umožňuje nalezení mediátora dle různých kritérií, mezi které patří lokalita působnosti či věcné zaměření mediátora - např. rodinné právo či obchodní spory).

Je-li mediace úspěšná a vede k uzavření mediační dohody, strany konfliktu mohou její obsah následně nechat u notáře vtělit do notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti nebo u soudu do soudního smíru.

Rozhodčí řízení

Rozhodovat spor bude jeden nebo více rozhodců anebo stálý rozhodčí soud dle určení v rozhodčí smlouvě.

V režimu zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodcem může být občan České republiky, který je zletilý, bezúhonný a plně svéprávný, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.

Rozhodcem určeným rozhodčí doložkou pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv může být jen osoba, která je zapsána v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti.

Mechanismy mimosoudního řešení sporů pro spotřebitelské spory

V přeshraničních sporech mezi spotřebiteli a podnikateli z jiných členských států Evropské unie, Norska a Islandu se mohou spotřebitelé obrátit na Evropské spotřebitelské centrum Česká republika (český článek sítě evropských spotřebitelských center ECC-net).

V brzké době bude pro oblast sporů mezi spotřebiteli a podnikateli zajišťovat mechanismus konciliace Česká obchodní inspekce.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při uzavírání smluv (např. rozhodčí smlouva, smlouva o provedení mediace) může být potřebný průkaz totožnosti.

V rámci kteréhokoli postupu mimosoudního řešení sporu bude pro stranu praktické, aby byla schopna předložit doklady (důkazní prostředky) pro doložení svých tvrzení - zvláště to samozřejmě platí pro rozhodčí řízení.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Stížnost Evropskému spotřebitelskému centru Česká republika lze podat mj. prostřednictvím následujícího formuláře - "Formulář pro přeshraniční spotřebitelskou stížnost".

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Mediace

Mediátor má právo na sjednanou odměnu za provedenou mediaci a na náhradu sjednaných hotových výdajů; hotovými výdaji jsou zejména cestovní výdaje, poštovné a náklady na pořízení opisů a kopií.

Mediátor může od stran konfliktu žádat přiměřenou zálohu na odměnu za provedenou mediaci a náhradu sjednaných hotových výdajů.

Není-li ve smlouvě o provedení mediace sjednáno jinak, hradí strany konfliktu sjednanou odměnu mediátora za provedenou mediaci a náhradu jeho sjednaných hotových výdajů rovným dílem.

Nařídil-li soud účastníkům řízení první setkání s mediátorem a nedohodnou-li se účastníci řízení s mediátorem jinak, náleží mediátorovi odměna stanovená prováděcím právním předpisem (dle vyhlášky č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora, činí aktuálně výše odměny 400 Kč - za každou započatou hodinu); tuto odměnu hradí strany konfliktu rovným dílem.

Rozhodčí řízení

Odměna rozhodce je věcí smluvního ujednání mezi stranami sporu a rozhodcem.

Profesionální rozhodci a stálé rozhodčí soudy mívají stanoveny sazebníky odměn, podle kterých nabízejí své služby.

Mechanismy mimosoudního řešení sporů pro spotřebitelské spory

Služby sítě evropských spotřebitelských center ECC-net jsou bezplatné, stejně tak bude bezplatný i postup konciliace u České obchodní inspekce.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Mediace

Průběh mediace závisí na stranách konfliktu a mediátorovi; smlouva o provedení mediace musí obsahovat ujednání o době, po kterou má mediace probíhat, nebo ujednání o tom, že mediace má probíhat po dobu neurčitou.

Časové omezení ze zákona platí v případě, kdy soud nařídí první setkání s mediátorem (viz bod 05).

Rozhodčí řízení

Tuto otázku může upravovat rozhodčí smlouva, popř. vnitřní předpisy stálých rozhodčích soudů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

V případě mediace - druhá strana (další strany) sporu a mediátor.

V případě rozhodčího řízení - druhá strana (další strany) sporu a rozhodce.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky nabízí rozhodčí řízení on-line; jde o nový způsob vedení rozhodčího řízení, který je vhodný především při řešení jednodušších obchodních sporů.

Celý proces probíhá elektronicky a celé řízení trvá zhruba pětatřicet dnů od podání žaloby elektronicky včetně zaslání příloh, přes úhradu poplatků, jmenování rozhodce, rozhodnutí a vydání rozhodčího nálezu.

28. Popis byl naposledy aktualizován

05.11.2015

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

O obci

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Aktuální počasí

dnes, sobota 13. 7. 2024
déšť 23 °C 15 °C
neděle 14. 7. slabý déšť 25/16 °C
pondělí 15. 7. slabý déšť 27/18 °C
úterý 16. 7. slabý déšť 25/18 °C
bg-column img-column dekorace-column

Letecké snímky

Virtuální prohlídka

Zdravotní zařízení v kraji

lekari

Rizika a nebezpečí

rizika

GObec

GObec

informace o katastru obce, sítích, komunikacích,...

katastr

bg-paticka

nahoru