Obsah

Setkání důchodců 1. září 2001


Vážení spoluobčané,

dovolte mi abych i já Vás po roce přivítal na Vašem setkání.
Tak jako každoročně se zmíním o Sázavském zpravodaji, který pravidelně každý měsíc po zasedání obecního zastupitelstva vydáváme a ve kterém se dozvídáte, co se projednává a o čem se rozhoduje. Zpravodaj je využíván k informování obyvatel o dění v obci, životních jubileích, narození či úmrtí a na pokračování vychází historie naší obce. V dalších zpravodajích budeme otiskovat výtah stavebního zákona ve vztahu k obyvatelstvu, zejména co se týče drobných staveb, problematika kácení dřevin a jiné zajímavosti. Jsem přesvědčen, že vydávaný zpravodaj přispívá k vaší informovanosti a je určitým přínosem.
V krátkosti bych Vás seznámil, co významného se v letošním roce v obci udělalo a co je v plánu na další období.
Nejnákladnější akcí v letošním roce je výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod v horní části obce za novým mostem a vybudování propustku pod budoucí komunikací. Přestože nám nebyla poskytnuta dotace, Obecní zastupitelstvo rozhodlo výstavbu financovat z vlastních zdrojů. Z Programu obnovy venkova byla požadována dotace na opravu komunikace v dolní části obce, na opravu fasády kaple, ale mezirezortní komise nám vše zamítla a proto se v letošním roce neuskuteční. Zamítnuté žádosti přecházejí do roku 2002 a přídala se žádost na rekonstrukci místního rozhlasu. V příštím roce se bude pokračovat vybudováním druhého propustku pod budoucí komunikací, položením kabelu nn pro připojení nových i stávajících rodinných domků a výstavba veřejného osvětlení. Současně by se mělo začít z přípravou podloží alespoň části komunikace ke zpřístupnění stavebních parcel, které jsou přiděleny a budou prodány smlouvou o budoucí kupní smlouvě. Na těchto parcelách se začne stavět v příštím roce. V letošním roce byla zahájena výstavba rodinného domku za Autocentrem p. Holomka, tím je v tomto prostoru výstavba ukončena.
V programu péče o zeleň se provádí údržba biokoridorů tj. sekání trávy, výsadba uhynulých nebo zcizených stromků a keřů, postřiky proti plevelům a opravy chrániček proti okusu. Rovněž byla provedena údržba zeleně kolem místního hřbitova a byly dosázeny ukradené rostliny. Rovněž se provádí osekávání trávy kolem silnice a na ostatních obecních pozemcích. Tuto činnost pro obec provádí ve většině případů p. Kaupe.
Při loňském setkání jsem Vás informoval o zřízení Internetového centra. Pro veřejnost je přístupný jeden počítač a tato služba je dostatečně využívána především z řad mládeže.
Neméně důležitou věcí bylo zadání výtvarného zpracování obecních symbolů. Vítězný znak z ankety vychází z historické pečeti obce, která ukazuje na tradiční zemědělský původ obce a její nejrozšířenější zaměstnání místních obyvatel. Obecní znak a prapor jsou symboly, jimiž by měla disponovat každá plnoprávná obec a nejsou záležitostí pouze obecních představitelů, nýbrž reprezentují celou obec. Hrají velkou roli při upevňování vazeb jednotlivých občanů se svou obcí, se svým domovem. Svébytným způsobem vyjadřují sounáležitost celé komunity a jsou výraznou oporou při rozvoji zdravého lokálního patriotismu. V současné době je připravena žádost o schválení a pozítří bude odeslána do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde bude v podvýboru pro heraldiku projednána a následně schválena.
To je ve stručnosti vše s čím jsem Vás chtěl seznámit. Závěrem mi dolvolte poděkovat členkám Sboru pro občanské záležitosti za jejich obětavou práci jak při přípravě tohoto setkání tak i za uspořádávání vítání nových občánků, za návštěvy při příležitosti životních jubileí a za další kulturní a společenské akce. Rovněž děkuji hudební skupině KOPR za jejich vystoupení, které pro Vás připravili.

Vám všem přeji pevné zdraví, příjemnou zábavu a s Vámi všemi se těším za rok opět nashledanou.

Děkuji za pozornost.

Projev starosty Františka Ladislava Khola

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka