Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Důležité odkazy a kontakty na úřady v okolí

Obecní úřad doporučuje občanům níže uvedené kontakty pro řešení různých životních situací.

  • Policie ČR - volejte 158
  • Záchraná služba volejte 155
  • Hasičský záchraný sbor 150

 

 

Městský Úřad s rozšířenou působností - Lanškroun

pro obce Albrechtice, Anenská Studánka, Cotkytle, Čenkovice, Damníkov, Dolní Čermná, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Krasíkov, Lanškroun, Lubník, Luková, Ostrov, Petrovice, Rudoltice, Sázava, Strážná, Tatenice, Trpík, Výprachtice, Žichlínek

Městský úřad Lanškroun přebral úřední činnosti po zaniklých okresních úřadech, které určuje zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, kterým se kompetence dosud svěřené okresním úřadům od 1.1.2003 převádějí ve své většině na městské úřady s rozšířenou působností. Výrazně méně kompetencí přechází na krajské úřady. Občan ze spádového území se bude obracet na Městský úřad Lanškroun.

Kontakty, členění a činnost MěÚ Lanškroun:

Městský úřad Lanškroun

tel.: +420 465 385 111

fax: +420 465 323 244

e-mail: podatelna@lanskroun.eu

web: www.lanskroun.eu/cz/urad

Starosta:   Mgr. Radim Vetchý 465 385 220 starosta@lanskroun.eu  

Místostarosta: Ing. Bohumil Bernášek 465 385 222 mistostarosta@lanskroun.eu

Tajemník: Ing. Jan Šebrle 465 385 224 tajemnik@lanskroun.eu 

 

Odbor vnitřních věcí

Bc. Marcela Štrauchová

tel.: 465 385 213

e-mail: marcela.strauchova@lanskroun.eu

Věci matriky, evidence obyvatel, agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, ověřování podpisů a kopií a podatelny, věci státního občanství, azylu a pobytu cizinců, věci centrálního registru obyvatel pro všech 20 obcí spádového území.

Odbor finanční

Ing. Renáta Krčová

tel.:465 385 227

e-mail: renata.krcova@lanskroun.eu

Pokladní služby, výběr poplatku za komunální odpad, poplatek ze psů, poplatek z ubytovací kapacity, poplatku za výherní hrací přístroje, úhrady za signál kabelové televize a vymáhání nezaplacených dluhů a pokut.

Odbor právní, přestupkový a majetkový

Mgr.Ing. Martina Schenková

tel.: 465 385 264

e-mail: martina.schenkova@lanskroun.eu

Projednávání přestupků, věcí spojených s prodejem nemovitostí, pronájem nebytových prostor a pozemků.

Stavební úřad

Ing. Pavel Martinec

tel.: 465 385 237

e-mail: pavel.martinec@lanskroun.eu

Činnosti v rozsahu zákona o územním plánování a stavebním úřadu a dále silniční stavební úřad pro místní a účelové komunikace, věci silničního stavebního úřadu pro silnice II. a III. třídy a dále činnosti o podpoře regionálního rozvoje a o investičních pobídkách pro svěřené území.

Odbor životního prostředí

Bc. Petra Juřinová

e-mail: petra.jurinova@lanskroun.eu

Věci ochrany zemědělského půdního fondu, některé záležitosti rybářství, veterinární péče a deratizace, některé záležitosti odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, dále věci silničního úřadu pro místní a účelové komunikace (např. zvláštní užívání těchto komunikací), souhlas s užíváním veřejného prostranství a stanovení místního poplatku za jeho užívání, rozšířená působnost ve věcech ochrany zemědělského půdního fondu, rybářství, veterinární péče, věci o rostlinolékařské péči, vodního hospodářství podle zákona o vodách, stavební řízení a povolení ve věci vodovodů a kanalizací, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, lesního hospodářství a myslivosti.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

lic. Tomáš Pavelka

tel.: 465 385 216

e-mail: tomas.pavelka@lanskroun.eu

V Ústí nad Orlicí zůstávají pro rok 2003 veškeré činnosti a úkony z oblasti dopravy a silničního hospodářství:

evidence řidičů a evidence vozidel, silniční úřad pro silnice II. a III. třídy, zvláštní užívání uvedených silnic, vymáhání pokut, řešení přestupků v dopravě, sankce ve věci zanedbaného pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, vydávání souhlasu s parkováním vozidel pro dopravní koncesi, připomínkování připravovaných jízdních řádů, schvalování přestaveb vozidel, zkušební komisaři, agenda autoškol.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Věra Ptáčková

tel.: 465 385 263

e-mail: vera.ptackova@lanskroun.eu

Projednávání sociální potřebnosti a rozhodování o sociálních dávkách, zabezpečování některých služeb, činnosti opatrovnic podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí, činnosti kurátora pro mládež i dospělé, sociální dávky převáděné z okresního úřadu a některé úkony plynoucí se správou věcí týkajících se zdravotnictví.

Investiční odbor

Ing. Lukáš Pražan

tel.: 465 385 238

e-mail: lukas.prazan@lanskroun.eu

Realizace investiční činnosti města včetně stavebního dozoru investora, vedení agendy územního plánu a příprava jeho změn.

Živnostenský úřad

Bc. Hana Hamerníková

tel.: 465 385 290

e-mail: hana.hamernikova@lanskroun.eu

Vyřizování některých druhů živnostenských oprávnění, evidenci zemědělců a vedení agendy výherních hracích přístrojů, včetně stanovování poplatků, rozšířená působnost živnostenského úřadu na další druhy živností.

Oddělení školství a kultury

Ing. Renáta Krčová

tel.: 465 385 227

Nové kompetence a povinnosti pro školy z celého svěřeného území, kultura a památková péče.

Vnitřní oddělení, kancelář starosty a tajemníka

Ing. Petra Brejšová

tel.: 465 385 269

e-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu

Krizové řízení, požární ochrana, ochrana obyvatel, petiční agenda a agenda stížností, ochrana obyvatelstva a věci krizového řízení podle zákonů o integrovaném záchranném systému a krizovém řízení, věci střelných zbraní a střelivu a zajišťování obrany ČR.

 

V Lanškrouně se nebudou vykonávat činnosti:

v souvislosti s realizací práv příslušníků národnostních menšin podle zákona č. 273/2001 Sb. - vykonává Městský úřad Česká Třebová, věci civilní služby podle zákona č. 18/1992 Sb. a věci o návykových látkách podle zákona č. 167/1998 Sb. bude vykonávat MěÚ Ústí nad Orlicí.